Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) szabályozzák a GooBo Kiadó néven, Tálosi András (továbbiakban “Kiadó”) által kiadott sajtótermékek, kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett kiadványok kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszonyt.

2. Értelmező rendelkezések
a) Kiadó: Tálosi András egyéni vállalkozó
székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 16.
nyilvántartási szám: 31494529
adószám: 72101032-1-40
bankszámlaszáma: 11773494-13576475-00000000
telefon: +36 (20) 773-8955
e-mail: goobo@goobo.hu
honlap: www.goobo.hu
Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
b) Előfizető: az a természetes személy vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely előfizet valamely, a Kiadó gondozásában megjelenő kiadványra.
c) Terjesztő: az a személy, amely a Kiadóval megkötött szerződés alapján ellátja az előfizetett kiadványok lappéldányainak terjesztését az Előfizető által meghatározott helyre. A Terjesztő személyében bekövetkezett változást a Kiadó honlapján teszi közzé. A Terjesztővel egy tekintet alá esik az alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.
d) Előfizetés: az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése, valamint az előfizetési díj megfizetése. Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó részére készpénzben megfizetésre kerül.
e) Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akinek/amelynek a részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető személyével.

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás
3.1 Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a kiadványt a Kiadónál megrendeli (a továbbiakban Megrendelés) és az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, illetőleg írásbeli előfizetői szerződés megkötésével.
3.2 A Megrendelés a Kiadó által üzemeltetett www.goobo.hu honlapon található elektronikus előfizetői űrlap (továbbiakban “Űrlap”) beküldésével történhet.
3.3 A Megrendelésnek/előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell
a) a kiadvány címét;
b) a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának – a különszámokat is beleértve – egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);
c) a kézbesítés kezdő időpontját;
d) az előfizetési időszak időtartamát;
e) az Előfizető nevét (teljes név/cégnév/ cégjegyzékszám/nyilvántartási szám) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), telefonszámát, e-mail címét, adószámát;
f) a Címzett nevét (teljes név/cégnév/cégjegyzékszám) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), amennyiben nem azonos az Előfizetővel;
g) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF szerint;
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek/előfizetői szerződésnek.
3.4 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, az átutalásos számla kiállításával.
3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelésben/előfizetői szerződésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak.
A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 8. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó kizárja a felelősségét.
Amennyiben az Előfizető hozzájárult ahhoz, hogy a kapcsolattartás az előfizetés vonatkozásában a Kiadó részéről telefonon vagy e-mailben történjen, a Kiadó kizárja a felelősségét az időközben az Előfizető elérhetőségének változása miatt bekövetkező problémákért, amennyiben elérhetőségének megváltozását Előfizető nem jelentette be a Kiadónál jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
3.6 Az Előfizető/Címzett a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti/elfogadja, hogy a Kiadó
a) az Előfizetés teljesítéséhez szükséges név-és címadatait, illetve az önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés/előfizetői szerződés megkötésének időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállta alatt, valamint annak megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig, illetőleg a jogszabályi előírásokban foglalt ideig a kötelezettségek teljesítése, a jogszabályi előírások betartása céljából kezeli.
b) az Előfizető/Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) az előfizetés teljesítése érdekében az adatfeldolgozásra jogosult terjesztők, (vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak és teljesítési segédek) részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, az előfizetés teljesítéséhez szükséges mértékben (a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének biztosítása érdekében) az Előfizetőt megkeressék. A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozók (vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak és teljesítési segédek) mindenkori listája a Kiadó székhelyén megtekinthető, illetve a Kiadó honlapján elérhető.
3.7 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatvédelmi tájékoztatója a www.goobo.hu weboldalon érhető el. Az adatfeldolgozásra jogosultakról az Előfizető megkeresésére a Kiadó tájékoztatást ad.
3.8 Az Előfizető/Címzett a személyes adataival kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, adatainak helyesbítését, zárolását, törlését kérheti, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban tiltakozhat. A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:
a) levélben: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 16.,
b) e-mail-ben: a goobo@goobo.hu e-mail-címen,
c) telefonon: a 06-20-773-8955 számon nevének és címének megadásával.
3.9 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult
a) a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve
b) a Kiadó által felkínált másik Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására
c) a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.
Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.
Amennyiben a jogviszony a) és b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

4. Az előfizetői jogviszony megszűnése
4. 1. Az Előfizetés megszűnik:
a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;
b) az előfizetett kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
c) a természetes személy Előfizető elhalálozása, cselekvőképtelenné válása esetén;
d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható;
f) a Kiadóhoz intézett rendes felmondással, de nem korábban, mint az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésekor. Az előfizetés lemondása írásban (e-mailen vagy postai úton) minden hónap 25. napjáig történhet.
Az esedékes előfizetési díj megfizetésének elmaradása nem minősül az előfizetés rendes felmondásának.
A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával szűnik meg.

5. Az Előfizetési díj
5.1. Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett http://goobo.hu/ honlapon érhetők el.
Az előfizetési díjak tekintetében az előfizetés indulásának időpontja az irányadó.
Az előfizetési díj megfizetése történhet:
a) folyószámláról átutalással;
b) folyószámlára történő készpénzes befizetéssel.
5.2. Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje az alábbiak szerint alakul:
a) Az Előfizető köteles az előfizetés teljes időtartamára eső előfizetési díjat előre, egy összegben megfizetni.
b) Előfizetői jogviszony létrejötte esetén (új előfizetés) az előfizetésről szóló számla kiállítása a megrendelés/előfizetői szerződés megkötésének napján történik.
c) Ha az előfizető az előfizetett időszak lejártakor az előfizetői jogviszony időtartamát meghosszabbítja, az előfizetésről szóló számla kibocsátása az előfizetés utolsó hónapjának 1. és 8. naptári napja közötti idő intervallumban történik.
d) Abban az esetben, ha a számla a Kiadóhoz visszaérkezett és amennyiben az Előfizető hozzájárult ahhoz, hogy a kapcsolattartás az előfizetés vonatkozásában a Kiadó részéről telefonon vagy e-mailben történjen, a Kiadó jogosult a számla visszaérkezésétől számított 60 napon belül telefonon vagy e-mailben felvilágosítást kérni az Előfizetőtől a számla visszaérkezésének okáról.
5.3. Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:
a) a kiadvány kiadásának szünetelése vagy megszűnése esetén,
b) ha a kiadvány kézbesítése a Kiadónak vagy a Terjesztőnek felróható okból nem történik meg, feltéve hogy az Előfizető a kézbesítés elmaradásáról haladéktalanul értesítette a Kiadót. Ebben az esetben az Előfizető az előfizetési periódus időarányos meghosszabbítását is kérheti.

6. Az előfizetett kiadványok kézbesítése
6.1 A Kiadó, valamint a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett kiadvány(oka)t a levélszekrénybe kézbesíti, minden esetben becsomagolva, névvel és címmel ellátva juttatja el az Előfizetőhöz, illetve a Címzetthez (a továbbiakban a kézbesítés tekintetében együtt: Előfizető.)
A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles
a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.
A 6.1. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

7. Reklamáció
7.1 Kiadó a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.
7.2 A kiadó ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
a) e-mail: goobo@goobo.hu
b) telefon a 06-20-773-8955
Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap.

8. Záró rendelkezések
8.1. Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.
8.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó honlapján közzétéve.
8.3. Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést időszakos sajtótermékeiben jelzi, valamint mind a változást, mind az új, egységes szerkezetű ÁSZF szövegét internetes honlapján (www.goobo.hu) közzéteszi.
8.4. A kiadvány Megrendelésével, a kézbesítésének kifogásolás nélküli elfogadásával, illetve az előfizetési díj megfizetésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
8.5. Jelen ÁSZF 2018. július 20. napján lép hatályba és az ezt követően létrejött előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.
8.6. Az Előfizető a megrendelés Kiadónak történő megküldésével az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

Hosszúvölgy, 2018. július 20.

Jelen ÁSZF letölthető .pdf formátumban INNEN.

MÁR MEGJELENT

ELŐKÉSZÜLETBEN

KAPCSOLAT

A KIADÓ ADATAI:

Kiadó: Tálosi András
Székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 16.
Adószám: 72101032-1-40
Elérhetőség: goobo[kukac]goobo.hu

© Goobo – Tálosi András

Az oldal sütiket használ, a böngészéssel pedig ezt tudomásul veszed.