Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2023.04.20-tól.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Tálosi András (továbbiakban „Kiadó”) által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit.
1.2 A Kiadó a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében a Kiadó tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Címzett az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk. alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.
Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, határozott számú Kiadványra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése. Az Előfizetés automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés Kiadványszámával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a 4.1 d) pont alapján, vagy nem szünteti meg, illetve tiltja le a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazását számlavezető bankjánál.
Előfizető, a Címzett fogalma alatt meghatározott azon személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Kiadó kiadványát megrendeli, arra előfizet, illetve aki rendelkezik a Címzett személyéről.
Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozatlan időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai az egyes határozott Kiadványszámú Előfizetések, passzív szakaszai pedig az Előfizetés által le nem fedett periódusok.
Kiadó:
Tálosi András egyéni vállalkozó
székhelye: 2119 Pécel, Maglódi út 25. A/4;
nyilvántartási száma: 31494529;
honlap (továbbiakban „Weboldal”): http://www.goobo.hu;
tel: +36-20-773-8955
elektronikus ügyfélszolgálat: studio@goobo.hu
Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott könyveket, amelyek mindenkor aktuális felsorolása a www.goobo.hu címen érhető el.
Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.
Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe veszi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.
Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak: az itt használt kifejezéseket az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletével, különös esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS
3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadónál a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési kiadványszámra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül, vagy a Kiadó, illetve képviselőjük részére készpénzben megfizetésre kerül. A határozatlan idejű Előfizetési Jogviszonyon, mint határozatlan idejű keretszerződésen belül az egyes határozott kiadványszámú Előfizetések jelentik a jogviszony aktív szakaszait.
3.2 A Megrendelés történhet: a Kiadó által üzemeltetett www.goobo.hu weboldalon lévő Előfizetői Űrlap elküldésével, vagy a Kiadó ideiglenes kihelyezett előfizetési standjain.
3.2.2 A Kiadó mindenkor aktuális Kiadványait a Kiadványok periodicitását, továbbá a mindenkor érvényes előfizetési díjakat és az általánosan meghirdetett akciós ajánlatokat a Kiadó a www.goobo.hu internetcímen folyamatosan közzéteszi és aktualizálja.
3.3 A Megrendelés minimális tartalma:
a) az előfizetni kívánt Kiadvány/-ok megjelölése;
b) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma;
c) az Előfizetés kiadványszáma;
e) az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám), címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése) és e-mail címe;
f) a Címzett neve (megjelölése) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését;
g) a szállítási mód megjelölése.
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek. A papíralapú megrendelés esetén szükséges, hogy a Megrendelés tartalmazza az Előfizető aláírását is.
3.4 Amennyiben az előfizetési díj készpénzben kerül kiegyenlítésre, a Megrendelés visszaigazolása a kiállított nyugta/számla átadásával történik.
A www.goobo.hu weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, a Kiadvány kiadványszámát, és a szállítás módját. Kiadó érdeklődés esetén elektronikus úton tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz.
3.5 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét a Kiadó vagy Terjesztő részére megadja; a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: visszaigazolás küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott email postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.
3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 30 nappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.
3.7 Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak a változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.
3.8 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (készpénz, egyedi átutalás alapján) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó, illetve képviselőjük részére készpénzben megfizetésre kerül.
3.9 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.
3.10 Az Előfizető az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy
a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig, a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, az előfizetés meghosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről való tájékoztatás céljából, a lapok előfizetéses értékesítésével összefüggő üzleti döntések meghozatalával, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célú elemzés célból kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában. Külön kifejezett hozzájárulás alapján a Kiadó közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket küld különféle ajánlatokról, egyéb, a Kiadó vagy Kiadó cégcsoportjának vagy ezek partnereinek a szolgáltatásairól/termékekről.

AdatokAdatkezelési célJogalapAdatkezelés időtartama
név (Címzett), kézbesítési címmegrendelés teljesítésehozzájáruláselőfizetés megszűnését követő 2 év
név (Címzett), kézbesítési címmegrendelés meghosszabbításajogos érdektiltakozás hiányában az előfizetés megszűnését követő 2 év
név (Előfizető), számlázási cím, fizetés módjaszámla kiállításjogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.8 év
teljes név, email cím és vagy levelezési cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai alapjánközvetlen üzletszerzési célú megkereséshozzájárulástiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
az előfizetés jellemzői a lapok előfizetéses értékesítésével összefüggő üzleti döntések meghozatalával, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célú elemzésjogos érdektiltakozás hiányában az előfizetés megszűnését követő 2 év után, illetve tiltakozás esetén  anonimizáltan időkorlát nélkül 

b) a Kiadványhoz esetlegesen csatolt ajándék, termékminta nem minden esetben jár az előfizetett Kiadványhoz. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándék, termékminta részére (vagy a Címzett részére) is kézbesítésre kerül és annak mérete miatt a postaládába nem fér bele, úgy a Kézbesítő jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába. Kiadó jogosult a postaláda nyílásánál nagyobb hozzácsomagolásokat Előfizetők részére postai úton eljuttatni,
c) a Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, telefonszám, email cím, a a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék;
Címzett:

NévSzékhelyTevékenységÁtadott adatok
Magyar Posta Zrt.1138 Budapest, Dunavirág u. 2-61. hírlapterjesztés, kézbesítés, reklamációkezelés1. név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama telefonszám, email cím, kapukód
  2. levél és csomagszállítás kézbesítés2. név, cím
OTP Bank Nyrt.1051 Budapest, Nádor utca 21.befizetési adatoknév, cím, bankszámlaszám, fizetési közlemény

d) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett kiadványszám lejártakor automatikusan meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési kiadványszámra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési ciklusra vonatkozó előfizetési díj kiegyenlítésre kerül (ezt követő befizetés új Előfizetésnek minősül);
e) a Címzett személyes adataira vonatkozóan Előfizető a Kiadó általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását bizonyítható módon beszerezte. A Kiadó kizár minden felelősséget az Előfizető által okozott, vagy egyébként az Előfizető magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Amennyiben az Előfizető magatartása következtében vagy azzal összefüggésben a Címzett vagy bármely hatóság illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, az Előfizető köteles minden a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiadót az Előfizető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
3.11 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatvédelmi és -kezelési tájékoztatója a www.goobo.hu Kapcsolat menüpontján keresztül érhető el.
3.12 Az (al)adatfeldolgozók mindenkori listája elérhető a www.goobo.hu honlap Kapcsolat menüpontja alatti Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató nevű linkjén (http://goobo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/), továbbá a www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf honlapon.
3.13. Az érintett jogok és jogorvoslatok részletes ismertetése a www.goobo.hu honlap Kapcsolat menüpontja alatti Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató nevű linkjén (http://goobo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) található.

4. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
4.1 Az Előfizetési Jogviszony megszűnik:
a) az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
b) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
c) az Előfizető Kiadó részére írásban előterjesztett, az Előfizetési Jogviszony megszüntetésére irányuló rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy amennyiben az későbbi időpontra esik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével szűnik meg az Előfizetési Jogviszony;
d) az Előfizető nem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díjbefizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.
4.2 Az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén b)-e) pontok szerinti esetekben a befizetéssel már hatályosult egyes határozott idejű Előfizetések lejártáig az előfizetett Kiadványok kézbesítésre kerülnek. Az e) pont szerinti esetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 45 napon belül visszatéríti.
4.3 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult
a) a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve
b) a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására
c) a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.
Választására vonatkozóan az Előfizető e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti a)-c) lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

5. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ
5.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a Kiadó által üzemeltetett www.goobo.hu honlap „Előfizetés” menüpontja alatt érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.
5.2 Az előfizetési díj megfizetése a Kiadó részére:
a) személyesen a Kiadó ideiglenes kihelyezett előfizetési standjain, illetve a Kiadó által megjelölt más helyszíneken;
b) folyószámláról átutalással;
c) a Kiadó folyószámlájára készpénzes befizetéssel.
5.3 Az Előfizetés automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés kiadványszámával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a 4.1 c) pont alapján.
5.4 A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírása után, a Megrendeléskor az Előfizető által választott szállítási mód gyakoriságában érintett utolsó Kiadvány megjelenésétől számítva maximum 15 napon belül kerül sor.
5.5 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által a Kiadvány kiadásának megszüntetése vagy megszűnése esetén kerülhet sor, a 4.3 pontban foglaltak szerint.
5.6 A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Kiadó forintban számláz. A Kiadó belföldi kézbesítési címre állítja ki, illetve küldi meg a számlát.

6. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE
6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, postafiókra, Posta Pontra, vagy portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat becsomagolva, névvel és címmel ellátva juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.
6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles:
a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
d) egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.
6.3 A 6.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
6.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
6.5. A 6.1-6.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.
6.6 A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját.
A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Terjesztő, a Magyar Posta Zrt. weboldalán: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
6.7 A sikertelen kézbesítés miatt Kiadóhoz visszaérkező csomagok/levelek ismételt elküldése azután történik meg, hogy az Előfizető megfizette az újbóli kézbesítés díját. Ellenkező esetben Kiadó sikeresnek tekinti az első kézbesítést.

7. REKLAMÁCIÓKEZELÉS
7.1 A Kiadó, illetve a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a képviseletében eljáró Terjesztő, az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak
7.2 A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következők:
A Kiadónál történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén e-mailben: goobo@goobo.hu
7.3 A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.
7.4 Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját a Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul de legkésőbb 2 hónapon belül juttathatja el a 7.2 pontban meghatározott elérhetőségekre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. A Kiadó a panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja.

Adatok Adatkezelési cél Jogalap Adatkezelés időtartama
név, lakcím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Kiadó nyilatkozata a panasszal kapcsolatosan, írásbeli panasz esetén aláírás, elektronikus levélben küldött panasz esetén e-mail cím, telefonon történt közlés esetén hangfelvétel, a panasz egyedi azonosítószáma reklamáció kezelés, panaszügyintézés 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről a panasz elintézését követő 60 nap, vagy a fogyasztói igény keletkezésétől számított 5 év

8. ELÁLLÁS
8.1 Amennyiben az Előfizető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között (Előfizető, illetve Kiadó) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.
8.2 Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékának a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra.
Amennyiben az Előfizető elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet (az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában). A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadvány kiadványszámának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.
Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet a goobo@goobo.hu email címre.
A Kiadó a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett Kiadvány(oka)t visszaküldte a Kiadónak (a Kiadót megillető visszatartási jog). A Kiadó visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Kiadó rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Kiadó terhére.

9. TERMÉKSZAVATOSSÁG
9.1. A Kiadó Termékével kapcsolatban az Előfizetőt megilleti a termékszavatosságra vonatkozó Ptk. rendelkezések alapján biztosított igények érvényesítése. Ingó dolog (termék) hibája esetén Előfizető – választása szerint – a 8. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
9.2. Termékszavatosság keretében, a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.3. Termékszavatossági igényét Előfizető a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
9.4. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Előfizetőnek kell bizonyítania.
9.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.6. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.7. A Kiadó az alábbiak szerint felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
9.8. A Termékszavatosság alapján az Előfizetőt megillető igények érvényesítése érdekében az előfizetőnek mindenekelőtt igazolnia kell a vásárlás dátumát és a Termék átadását. Ezért, az adott bizonyítás szempontjából, célszerű megőrizni minden dokumentumot, amellyel igazolni tudja a vásárlás, illetve az átadás dátumát.
9.9. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

10. KELLÉKSZAVATOSSÁG
10.1. Az Előfizető a Kiadó hibás teljesítése esetén a Kiadóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
10.2. Az Előfizető – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
– kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az előfizető által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kiadó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Előfizető a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kiadó költségére az előfizető is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
– választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az előfizető viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kiadó adott okot.
10.3. Az Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az előfizető figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
10.4. Az Előfizető a Kiadóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
10.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az előfizető igazolja, hogy a terméket a Kiadó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.6. Az Előfizető a Kiadó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
10.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését az előfizetőnek kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot az előfizető bemutatja.
10.8. A Kiadó az előfizető bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
– az előfizető nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; valamint
– a Termék megnevezését, előfizetői árát; valamint
– a szerződés Kiadó általi teljesítésének időpontját; valamint
– a hiba bejelentésének időpontját; valamint
– a hiba leírását; valamint
– szavatossági igénye alapján az előfizető által érvényesíteni kívánt jogot, mely esetében figyelemmel kell lenni a Termék jellegére; valamint
– szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
10.9. Ha a Kiadó szavatossági kötelezettségének az előfizető által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az előfizető rendelkezésére bocsátjuk.
10.10. Amennyiben a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, az azzal kapcsolatos álláspontunkról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesítjük.

11. SZELLEMI TULAJDON
11.1. A Weboldal és a Weboldalon használt illusztrációk a Kiadó tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma a Kiadó vagy kereskedelmi partnereinek kizárólagos tulajdonát képezik. Szigorúan tilos a Weboldal tartalmának bármilyen módon történő részleges vagy teljes másolása (kivéve az alábbiakban kifejezetten tervezett módokat), terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése, vagy az onnan származó művek létrehozása.
11.2. “GooBo Kiadó” a Kiadó által kezelt fantázianév. A www.goobo.hu weboldal és a hozzá tartozó domain szintén a Kiadó tulajdonát képezik.
11.3. Tilos a szerzői jogra, a márkanévre vagy más kizárólagos jogokra vonatkozó hivatkozásoknak vagy az ott lévő tartalmaknak a www.goobo.hu weboldalról történő másolása és kereskedelmi célú felhasználása. Ön másolatot készíthet a www.goobo.hu weboldalon közzétett internetes oldalakról személyes, nem kereskedelmi célú használatra azzal a feltétellel, hogy az internetes oldalak minden egyes másolata megőrzi a “szerzői jogokra” és más, ott feltüntetett kizárólagos jogokra vonatkozó utalásokat.

12. IRÁNYADÓ JOG
12.1. Az Előfizető és a Kiadó között kötött szerződésre a magyar jog az irányadó.
12.2. A jelen jogválasztása azonban nem eredményezheti azt, hogy az Előfizetőt, amennyiben az Előfizető szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van, megfosszák az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

13. PANASZ, PANASZKEZELÉS
13.1. A Kiadó tevékenységével kapcsolatos bármilyen észrevételét, ill. panaszát szívesen fogadjuk az 1.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. Panaszát legkésőbb harminc napon belül, e-mailen válaszoljuk meg. Válaszunkat kifejezett kérése esetén továbbítjuk postai úton. Panaszára adott válaszunkat három évig megőrizzük.
13.2. Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei (Zala) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat, melynek neve: Zala Megyei Békéltető Testület, székhelyének postai címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. A békéltető testületekről és eljárásukról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) tudhat meg több információt. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.
13.3. Tájékoztatjuk, hogy a Kiadó a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a Kiadó kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A Kiadó mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.
13.4. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes Nagykanizsai Járási Hivatalt. A Járási Hivatal elérhetősége:
Cím: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Telefonszám: +36 93 509 510
13.5. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (1) 472-8900
Fax: (1) 472-8905

14. JOGKIKÖTÉS
14.1. Előfizetésre és azzal összefüggésben felmerülő kérdésekre egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
14.2. Az Előfizető és a Kiadó közötti vitás kérdéseket a felek békés úton, ill. az ÁSZF-ben megjelölt hatóságok békéltető és egyéb testületei előtt rendezik. Bírósági út igénybevétele esetén kikötik a Nagykanizsai Járásbíróság és a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

15. ADATKEZELÉS ÉS SÜTIK
15.1. Adatkezelési tájékoztatónkat a Weboldal alján, a https://goobo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon találja.
15.2. A Sütik kezelésével kapcsolatos tájékoztatót a https://goobo.hu/idegtepo-sutik/ oldalon találja.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett http://www.goobo.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban.
16.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. június 10. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az Általános Szerződési Feltételek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Kiadó – a jogszabályi keretek között – fenntartja az Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Kiadó az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Kiadó saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályoknak való megfelelés tette szükségessé a korrekciót, illetve jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Kiadó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – nyilvánosságra hozza a www.goobo.hu Weboldalán. Egyebekben a fent meghatározott esetkörökben a 15 napos határidő nem köti a Kiadót. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult az Előfizetési Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.goobo.hu Weboldalon elérhető.
16.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
16.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Pécel, 2023. április 20.

Jelen ÁSZF .pdf formátumban INNEN letölthető

Tálosi András e.v.
2119 Pécel, Maglódi út 25.
studio[kukac]goobo.hu
(20)7738955

© Tálosi András, 2023
Minden jog fenntartva.

Az oldal sütiket használ, a böngészéssel pedig ezt tudomásul veszed.